Användarvillkor för SuperFinans.se

Superfinans

Nuvarande villkor och regler gäller vid bruk av Superfinans's tjänster, förutom om annat är avtalat skriftligt. Vid användande av Superfinans.se eller andra av Superfinans's kontrollerade kanaler (härefter Hemsidan), accepterar du (härefter Användaren) samtliga nedanstående villkor och regler samt Sekretesspolicy för Superfinans.

Superfinans

Superfinans marknadsför med ett kommersiellt syfte ansvarig låneförmedling på goda villkor från en icke-representativ del av långivarna på den Svenska marknaden (härefter Leverantör), vilket betyder, att dessa lån inte ska betraktas som ett fullständigt utbud av alla erbjudna lån. Ansvarig låneförmedling innebär, att Användaren tydligt informeras om alla relevanta villkor och priser på erbjudna produkter och alla därvid tillkommande rättigheter och skyldigheter innan ett eventuellt täcknande av låneavtal mellan Användaren och Leverantören.

Personuppgifter

Vid bruk av Hemsidan, även inkluderat men ej begränsat till formulär och beräknare, accepterar Användaren, att det kontinuerligt kan registreras generella och personliga upplysningar (inkluderat men ej begränsat till namn, e-mail adress, kreditupplysningar, inkomst etc.) bland annat med hänsyn till efterföljande datautväxlingar med Leverantören med koppling till utformandet av ett låneerbjudande.

Superfinans säkrar, att all kommunikation mellan Superfinans och Användaren via Hemsidan sker krypterat, att särskilt känsliga personuppgifter lagras krypterat hos Superfinans och att eventuell datautväxling med Leverantören även sker krypterat.

Övrig information angående hur Superfinans hanterar Användarens personuppgifter är angett i Sekretesspolicy för Superfinans.

Ansökan

Genom att acceptera Superfinans's användarvillkor, trycka på ansökningsknappar, och/eller inskickning av Ansökningsformulär ger Användaren tsamtycke till, att insamlade uppgifter kan överlämnas av Superfinans till Leverantören i samband med genomförning av en vidare kreditupplysning, och att Användaren därmed automatiskt kan bli vidareskickad till Leverantörens tekniska platform.

Superfinans kan ta emot kommission från Leverantören i samband med ansökan, låneerbjudande och/eller datautväxling.

Långivning

Superfinans är ej en långivare och erbjuder ej utlåning eller andra Superfinansella produkter. Alla erbjudanden om långivning till Användaren är angivna av Leverantören samt kreditvärderingen, Superfinansering och andra relevanta processer sker genom den i erbjudandet nämnda Leverantören.

Superfinans är ej en part i låneerbjudandet, och ej heller vid eventuell ingång av låneavtal vilka har förmedlats genom hemsidan. Superfinans kan ta emot kommission från Leverantören vid förmedling av ansökan.

Superfinans's förpliktelser

Superfinans's syfte är att genom Hemsidan skapa en platform för rådgivning, där Användaren kan hitta information och eventuelly ansöka om ett låneerbjudande från Leverantören. Superfinans är därefter förpliktigad till att säkra att all information angående lånevillkor, priser och produktinformation är överensstämmande med det som är upplyst av Leverantören. Därefter är Superfinans förpliktigad till att all marknadsföring sker inom Svenska lagar och även följer standarden för gott beteende för Superfinansella verksamheter.

Användarens rättigheter

Användaren kan när som helst, med hänsyn till Lagen om behandling av personuppgifter, få upplyst, hur Superfinans behandlar personuppgifter, vilka uppgifter som registreras om Användaren och vilka samarbetspartners upplysningarna eventuelly utväxlas med.

Övrig information angående hur Superfinans hanterar Användarens personuppgifter är angett i Sekretesspolicy för Superfinans.

Information om samtycke till marknadsföring

Vid användning av formulär och/eller ansökan genom Hemsidan kan Användaren ge samtycke till att ta emot marknadsföring från Superfinans. Samtycket säkrar, att Superfinans kan ge Användaren den bästa möjliga upplevelse vid ansökan av låneerbjudande genom Superfinans. Vid samtycket accepteras, att Superfinans använder den av Användaren upplysta informationen till att marknadsföra Superfinans's och samarbetspartnernas tjänster och produkter via e-mail, SMS eller andra liknande medier.

Superfinans kan ta emot kommission för förmedling av samarbetspartnernas tjänster och uppgifter till Användaren. Användarens uppgifter blir aldrig vidareskickade eller sålda till en tredje part utan samtycke.

Samtycket till att ta emot kommunikation från Superfinans kan när som helst tillbakadras genom kontakt till Superfinans's Kundservice, genom att skriva till info@Superfinans.se, genom automatisk automatisk avanmälan via en länk i utskickade e-mails eller annan skriftlig kontakt till Superfinans.

Klagoanmälan

Skulle det uppstå problem eller missförstånd vid användande av Superfinans's tjänster, och upplevs det, att Kundeservicen mot förväntan ej bemöter dig på ett tillfredsställande sätt, är följande klagomöjligheter tillgängliga:

Superfinans’s Klagoansvarig kan kontaktad genom att skicka ett e-mail info@Superfinans.se, där det uppges, vad problemet handlar om.

Önskas det att klaga över den av Superfinans utförda marknadsföringen, kan det efter en hänviselse till Superfinans's Kundservice även skickas till Konsumentombudsmannen via dereass hemsida.

Önskas det att skicka in en klagan över själva lånet, kan detta hänvisas direkt till Leverantören eller Överklagan hos Superfinansnspektionen via fi.se.

Avskrivning av ansvar

Superfinans kan ej hållas ersättningsskyldig för de på Hemsidan upplysta informationen, såväl gäller eventuella problem som uppstår med samarbetspartners, övriga tredje parter eller andra förhållanden, som är utanför Superfinans's kontroll, inkluderat men ej begränsat till försämrad eller saknad tillgång till IT-system, sabotage, datorvirus etc. Dessutom kan Superfinans ej hållas ansvarig för eventuella följdskador som uppstår vid tillfälle av att en eventuell ansökan på Hemsidan icke kan skickas vidare till, tas emot, eller behandlas av Leverantören.

Superfinans kan på inget sätt hållas ersättningsansvarig för förhållanden och/eller avtal som ingåtts mellan Användaren och Leverantören. Detta gäller också vid händelse att låneerbjudandet eller låneavtalet är förmedlat genom Superfinans's platform.