Integritet— och personuppgiftspolicy

Firstborn Aps samlar in och behandlar i vissa situationer en rad olika personuppgifter från dig när du använder Superfinans.se (härefter hemsidan) ellergodkänner att ta emot konkreta låneerbjudanden och marknadsföringsmaterial omlånemöjligheter. I denna integritet- och personuppgiftspolicy kan du läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter i samband med detta.

1. Syftet med och rättsliga grunden för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter till följande syfte:

Utskickandet av konkreta låneerbjudanden och marknadsföringsmaterial om lånemöjligheter

Vi behandlar dina personuppgifter till marknadsföringssyften i form av bl.a. Utskickandet av konkretalåneerbjudanden och marknadsföringsmaterial om lånemöjligheter. Vi behandlar endast dinapersonuppgifter till dessa syften, om du uttryckligen godkänt detta. Rättsliga underlaget för vårbehandling av dina uppgifter är dataskyddsförordningen artikel 6, 1a.

Optimering av hemsidan och statistik till marknadsföringssyfte

När du använder vår hemsida, behandlar vi dina personuppgifter med hjälp av cookies. Syftet medbehandlingen är bl.a. Att optimera och målinrikta användandet av hemsida, samla statistik föraktiviteten på hemsidan till marknadsföringssyfte, samt minska risken för bedrägeri. Läs mer under Information om användandet av cookies på Pengino.se

Det rättsliga underlaget för vår behandlings är dataskyddsförordningen artikel 6, 1a. De legitimaintressen som utgör grunden för behandlingen, är att samla statistik över aktiviteten på vår hemsidatill marknadsföringsmaterial samt att optimera och målinrikta användandet av hemsidan.

2. Rätten till att dra tillbaka samtycke

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Önskar du göra det, skickar du ett meddelande tilloss. Våra kontaktuppgifter framgår under punkt 10. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtyckepåverkar det ej lagligheten av vår tidigare behandling av dina personuppgifter på grund av ditt tidigaregivna samtycke fram till tidpunkten för tillbakadragandet. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtyckegäller det därför först från och med den tidpunkten då du meddelar oss.

3. Mottagare och kategorier av mottagare

Vi vidaresänder eller överlämnar dina personuppgifter till följande mottagare: Freedom FinanceKreditservice AB

4. Lagring av dina personuppgifter

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för de syftetsom de är insamlade för.

Utskickandet av konkreta låneerbjudanden och marknadsföringsmaterial om lånemöjligheter

Vi lagrar dina personuppgifter fram till att du drar tillbaka ditt samtycke för att ta emot konkretalåneerbjudanden och marknadsföringsmaterial om lånemöjligheter.

Optimering av hemsidan och statistik till marknadsföringssyfte

Vi lagrar dina personuppgifter i en period upp till 2 år.

5. Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen en rad rättigheter i samband med vår behandling av dinapersonuppgifter. Om du vill använda någon av dina rättigheter, skall du kontakta oss. Vårakontaktuppgifter framgår under punk 10. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionenshemsida www.datainspektionen.se

Rätt till att se dina uppgifter

Du har rätt till att få insikt över de personuppgifter som vi behandlat om dig, samt en rad andrauppgifter.

Rätt till korrekthet

Du har rätt till att få oriktiga uppgifter om dig själv ändrade.

Rätt till borttagning

Om du kontaktar oss innan den vanliga borttagningen av personuppgifter inträffar, har du rätt till att fådina uppgifter helt borttagna.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt till att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt till attfå behandlingen av dina personuppgifter begränsad, må vi framöver enbart behandla uppgifterna -bortsett från lagring - med ditt samtycke, eller med hänsyn till, att rättsliga krav kan fastläggas, görasgällande eller försvaras, för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt till invändning

Du har i vissa fall rätt till att göra en invändning mot vår behandling av dina personuppgifter.Dessutom har du obetingad rätt till att göra en invändning mot behandling av dina uppgifter till direktmarknadsföring.

Rätt till överföring av uppgifter

Du har i vissa fall rätt till att ta emot personuppgifter i ett strukturerat, ofta använt och maskinläsligtformat samt få dessa personuppgifter överförda från en dataansvarig till en annan utan hinder.

6. Klagomål till Datainspektionen

Om du är oenig med det sättet som vi hanterar dina personuppgifter, eller de syften, som vi använder uppgifterna till, är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt till att skicka in ett klagomål tillDatainspektionen angående vår behandling av dina personuppgifter. Du finner Datainspektionenskontaktuppgifter på www.datainspektionen.se

7. Kontakt

Firstborn Aps är dataansvarig i samband med behandlingen av dina personuppgifter. Om du harfrågor angående vår behandling av dina uppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss på:

Firstborn Aps

Toldbodgade 51, 3. TV

1253 Copenhagen K

Denmark

info@superfinans.se

CVR: DK35857575

8. Ändringar i integritets- och personuppgiftspolicy

Vår integritet- och personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 7. Maj 2019 och ändraskontinuerligt.